Privacybeleid

Privacy statement

PERSOONSGEGEVENS

artzat.nl verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van het contactformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker artzat.nl toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van artzat.nl met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en direct mail per post. De verstrekte gegevens worden niet doorgegeven aan de met artzat.nl contractueel verbonden ondernemingen. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot info@artzat.nl. Uw elektronische contactgegevens worden door ons alleen gebruikt om contact met u op te nemen. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw elektronische contactgegevens. 

PRIVACY

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. We bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons-)gegevens, maar alleen om de navigatie, bezochte pagina`s en bestelde artikelen van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren.

PASSWORDS EN BEVEILIGDE DELEN VAN DE SITE

artzat.nl maakt gebruik van een beveiligde SSL-verbinding tijdens het contactformulier. U heeft een paswoord nodig om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de site. De betreding van deze delen zonder paswoord is strikt verboden. Indien u dergelijk paswoord heeft ontvangen, dient dit paswoord vertrouwelijk en geheim te worden gehouden. U dient artzat.nl onmiddellijk in te lichten indien één van uw paswoorden ter kennis komt van anderen dan uzelf, of indien u dergelijk paswoord heeft ontvangen van een partij verschillend van artzat.nl. Elk gebruik dat wordt gemaakt van onze diensten na geldige identificatie met uw paswoord zal worden geacht door u te zijn verricht. Indien artzat.nl reden heeft om te geloven dat de veiligheid van de site in gevaar is, kan artzat.nl uw paswoord wijzigen (onverminderd al haar overige rechten en verhalen).

COOKIES

Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen we ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer. De cookies worden gebruikt om de site en de dienst die wordt aangeboden te verbeteren. De betreffende cookies worden vanuit artzat.nl voor een periode van 10 jaar op uw systeem geplaatst. U kunt deze daarentegen zelf ten allen tijden verwijderen, door uw browsergeschiedenis te wissen. Het geen wat in cookies wordt opgeslagen is mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Meestal kan de bezoeker van de website gewoon onbeperkt gebruik maken van de website na het wijzigen van browserinstellingen. Het is echter mogelijk dat bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren als cookies worden geweigerd.

EMAILADRESSEN

We bewaren en gebruiken uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. We gebruiken een e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en verder voor andere marketing- of service doeleinden, voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming(en) is/zijn te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Bovendien wordt deze mogelijkheid in elke marketing- en service e-mail geboden middels een rechtstreekse verwijzing naar onze site. We verstrekken nooit e-mailadressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

ALLEEN MET UW TOESTEMMING

In het geval we uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen we dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen we aan onze klanten toegang tot alle informatie die we van hen vasthouden. Tevens bieden we de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen. Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst via onze site gelden de algemene voorwaarden van artzat.nl waaronder dit privacybeleid. Dit wordt voor het aangaan van elke overeenkomst kenbaar gemaakt middels een verwijzing naar de desbetreffende tekst.